Adatkezelési tájékoztató

Horgász szállás Süllőfészek

Fadd

Az Adatkezelő neve és fő adatai:           

Sallerné Horváth Katalin EV.

Székhelye: 2030 Érd Venyige u. 7.

Adószám: 68591179-1-33

E-mail cím: horimano@gmail.com

Sallerné Horváth Katalin EV. továbbiakban, (mint Vállalkozó vagy Adatkezelő) kijelenti, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos hazai és uniós jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján jár el.

A Vállalkozó tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot a Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő, előzetes tájékoztatást ad. A módosuló feltételek a módosítás hatályosulását követően történő személyes adat kezelésekre terjed ki. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Vállalkozó az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a horimano@gmail.com email címen írjon nekünk, és megválaszoljuk a kérdését.

A Vállalkozó elkötelezett a Vendégei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja a Vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket tesz meg, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott fogalmak tekintetében a GDPR az irányadó.

A Vállalkozó tájékoztatja Vendégeit, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így

 • tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
 • egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok
  felhasználásával;
 • a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok
  kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 • pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 • a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
 • olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a
  személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy
  jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával
  szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 • alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

A kezelt személyes adat kategóriák, az adatkezelés céljai, jogcímei és időtartama

A Vállalkozó a szálláshely szolgáltatási tevékenységének nyújtása során az alábbi adatkezelési folyamatokat végzi. A jelen Tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Vállalkozó tájékoztatást.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a vendég bármilyen formában (telefonon, e-mailen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során csak az érdeklődő által önkéntesen megadott adatokat fogja a kezelni a Vállalkozó.

adatkezelés célja: az érintett megkeresésének, kérésének megválaszolása

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, és a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges az ügyfél által önkéntesen megadott adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Domain-Tarhely.net – tárhely szolgáltatás

Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Adószáma: 14992511-2-02

Szobafoglalás, bejelentő lap

Szobát foglalni e-mailen vagy telefonon keresztül lehetséges.

adatkezelés célja: a foglalás rögzítése, a Vállalkozó által kínált szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást, az apartman átadását a megfelelő személynek

kezelt adatok köre: vendég neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, állampolgársága, útlevél (vízum) vagy szem. ig. szám, születési helye, ideje, érkezés napja, elutazás napja, számlázási cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szobafoglalásra irányuló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges

adattárolás határideje: amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelezettség az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni

Ezen felül a Vállalkozó jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, továbbá a rendőrségnek jelentenie kell az EU-n kívülről érkező vendégeket. Jogszabályi kötelezettség, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át a jelentésekben foglalt adatokat megőrizzék.

adattovábbítás címzettjei:

 • Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
 • Fadd Nagyközség Önkormányzat adóosztálya
 • Rendőrhatóság

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Szűcsné Hallai Mária EV – könyvelés

Székhelye: 1188 Budapest, Eke utca 4.

Adószáma: 66034122-1-43

Számlakiállítás

A Vállalkozó a vendég adatokat a Billzone szoftvert rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek.

adatkezelés célja: a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a szolgáltatás megnevezése, fizetési mód.

adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésére

adattárolás határideje: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Szűcsné Hallai Mária EV – könyvelés

Székhelye: 1188 Budapest, Eke utca 4.

Adószáma: 66034122-1-43

Billzone – online-n számlázó program

T-Systems Magyarország Zrt.

Panaszkezelés

A panasz a Vállalkozó szolgáltatásával vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a Vállalkozó eljárását kéri. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Vállalkozótól általános tájékoztatást, véleményt igényel.

A panasz bejelentésének módja és helyei:

 • telefonon keresztül a +36 (30) 636-0074-es telefonszámon
 • írásbeli panasz kezdeményezhet postai úton (2030 Érd Venyige u. 7.)
 • elektronikus levélben (horimano@gmail.com)

Az írásbeli panaszokat a Vállalkozó a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat a Vállalkozó azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben, a vizsgálatot követően azonnal meg is oldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja.

A jegyzőkönyv felvételekor a Vállalkozó legalább az alábbi adatokat rögzíti:

 • a vendég (panaszos) neve, lakcíme, telefonszáma
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Vállalkozó nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panaszos aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása, vagy a telefonon folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, mely során az ügyfél személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség

kezelt adatok köre: a panaszos neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata

adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három év

Vásárlók könyve

A Vállalkozó a jogszabályi előírásoknak megfelelően hitelesített Vásárlók könyvét biztosít a vendégek számára.

adatkezelés célja: a vendégek a magánszálláshely működésével, továbbá az ott folytatott szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzésére szolgál

kezelt adatok köre: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat, a vásárló neve, címe

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére

adattárolás határideje: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében három év

Más vendégek által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerésének a lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a Vállalkozó a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a korábbi panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, majd azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

Közösségi médiafelületek

A Vállalkozó által üzemeltetett magánszálláshely elérhető a Facebook közösségi portálon.

A Vállalkozó nem felel a közösségi oldal felhasználói által a közösségi oldalukon közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Vállalkozó nem felel semmilyen személyes adatok védelmét érintő, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

adatkezelés célja: a közösségi média csatorna igénybevételének a célja a Vállalkozó weboldalán található -, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása, illetve szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése

(A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

kezelt adatok köre: kommentek és üzenetek www.facebook.com/horgasszallas.fadd/ oldalon

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

adattárolás határideje: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

Tájékoztatjuk Vendégeinket, Partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgáltatót.

A Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Vállalkozó az adatkezelés során megőrzi a személyes adatok:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
  álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Vállalkozó és együttműködő partnerei informatikai rendszeréről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A vendég adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog

Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adatkezelő nevét és elérhetőségeit; az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, valamint adott esetben a személyes adatok címzettjeit vagy annak kategóriáit.

Az Adatkezelő ezen felül a személyes adatok megszerzésének időpontjában a vendéget a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy a szerződéskötés előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

Amennyiben a vendég írásban kéri a tájékoztatást abban az esetben a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

A vendég jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről tájékoztatást kapjon.

A hozzáféréshez való jog értelmében a vendég másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít a számára.

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a vendég másként kéri.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A vendég jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
 • időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
 • adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést).

A helyesbítéshez való jog

A vendég jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A vendég jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
  más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adathordozhatósághoz való jog

A vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog

A vendég jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekén, alapul. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezze az adtavédelmi hatóságnál azaz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós vagy hazai jogszabályokat. A Hatóság, amelyhez a megkeresést benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Amennyiben az érintett szerint az Vállalkozó, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Kártérítési jog

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet vagy hazai adatvédelmi jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozója a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint

b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

A NAIH elérhetősége:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11

Postacím:        1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap:           http://www.naih.hu

Telefon:          06-1/391-1400

Telefax:           06-1/391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu